Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid: Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot verkoop van goederen tussen, Lock Control BV de verkoper, en haar wederpartij, de Koper. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de algemene of bijzondere voorwaarden van de Koper, zelfs wanneer die bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen zijn slechts mogelijk na voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Lock Control BV.

 2. Offertes: De door Lock Control BV gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen na offertedatum, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

3. Levering: De levering geschiedt door de door Lock Control BV aangewezen expediteur. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd. Indien om welke reden dan ook de Koper niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de Koper. De Koper is in dat geval alle bijkomstige kosten verschuldigd.

4. Levertijd: De door Lock Control BV opgegeven levertijden zijn niet bindend en hebben een louter benaderend of indicatief karakter.  Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot betaling van een schadevergoeding ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging door Lock Control BV.  Bij niet tijdige levering dient de Koper Lock Control  BV schriftelijk in gebreke te stellen. Ingeval van niet levering en ingeval de Koper reeds voorschotten betaalde, worden deze voorschotten aan haar terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Deelleveringen: Lock Control BV heeft het recht de verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is Lock Control BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

6. Aansprakelijkheid:  Lock Control BV is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet Lock Control BV maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. Lock Control BV is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde zaken. Lock Control BV staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Koper deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de Koper aan Lock Control BV is kenbaar gemaakt. Lock Control BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken. De aansprakelijkheid van Lock Control BV is ten allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

7. Eigendomsvoorbehoud: De door Lock Control BV geleverde zaken blijven eigendom van Lock Control BV totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met Lock Control BV gesloten overeenkomsten is nagekomen, met name de betaling van alle bedragen die de Koper is verschuldigd  krachtens de overeenkomst, zowel in hoofdsom als de interesten en de kosten. De risico’s zijn echter ten laste van de Koper vanaf het moment waarop de goederen volgens de overeenkomst aan de Koper ter beschikking worden gesteld dan wel vanaf het moment dat deze zaken door aflevering bij de Koper werden bezorgd.

Indien de Koper de onbetaalde goederen verwerkt of integreert in een nieuw product of producten, draagt hij aan Lock Control BV vanaf die dag alle rechten over op het eindproduct of het product waarin het goed werd geïncorporeerd of vermengd. De Koper zal de eindproducten stockeren en Lock Control BV blijft integraal eigenaar tot de producten volledig betaald zijn.

De Koper zal Lock Control BV schriftelijk verwittigen indien niet-betaalde goederen geplaatst worden in een ruimte die door de Koper wordt gehuurd en zal desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken. 

Door Lock Control BV afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.

Indien de Koper haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Lock Control BV gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de Koper of derden die de zaak voor de Koper houden, terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper. De Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

De Koper verplicht zich op eerste verzoek van Lock Control BV de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.

Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Lock Control BV zijn gebleven, is Lock Control BV ten allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. De Koper machtigt Lock Control BV onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

8. Koopprijs en betaling: De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, exclusief B.T.W. en exclusief transportkosten. Installatie, aansluiting en indienststelling zijn niet inbegrepen tenzij anders vermeld.

De betaling dient te geschieden contant bij de aflevering van de zaken tenzij anders overeengekomen door beide partijen.

Indien een betalingstermijn werd overeengekomen : facturen die niet op hun vervaldag betaald worden, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10% vermeerderd worden, met een minimum van €25. Ze worden bovendien vermeerderd met een jaarlijkse intrest van 12%.

Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

9. Beëindiging van de overeenkomst: De vorderingen van Lock Control BV op de Koper zijn onmiddellijk opeisbaar in volgende gevallen:

  • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Lock Control BV omstandigheden ter kennis komen die Lock Control BV een goede grond geven te vrezen dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  •  Indien Lock Control BV de Koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft een zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  •  In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, gerechtelijke vereffening of  enige andere procedure wijzende op betalingsmoeilijkheden bij de Koper.

In deze gevallen kan Lock Control BV naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, en dit onverminderd het recht van Lock Control BV om een schadevergoeding te vorderen.

10. Overmacht: Indien Lock Control BV door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Lock Control BV zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede gegrepen (niet-limitatieve opsomming) : stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie, benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan Lock Control BV afhankelijk is.

Indien een overmachtssituatie zoals bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, heeft elke partij het recht  de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Heeft Lock Control BV bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

11. Klachten: De Koper dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de Koper na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met wat werd overeengekomen.

De Koper dient geconstateerde gebreken binnen de 24 uur na aflevering of ophaling schriftelijk aan Lock Control BV te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om klacht neer te leggen. Over verwerkte zaken kan geen klacht neergelegd worden. In  dit schrijven moet nauwkeurig de aard, de omvang en de motivatie van de klacht worden toegelicht.  Vanaf de ontvangst van dit schrijven, moet Lock Control BV minstens 30 werkdagen de tijd krijgen om deze klacht op te lossen.

Ook indien de Koper tijdig een klacht heeft ingediend, blijft zijn verplichting om te betalen en de gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat Lock Control BV daarover in andere zin beslist.

Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst Lock Control BV de klager naar de producent.

Zaken kunnen slechts na uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van Lock Control BV aan Lock Control BV worden teruggestuurd.

12. Forum-en rechtskeuze : De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de overeenkomst tussen de partijen gesloten, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, en Lock Control BV kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

13. Scheidbaarheid: Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten en blijven desgevallend de overige onderdelen van het bewuste artikel toepasselijk.